پریدن اکانت

چیکار کنم راهنماییی کنین لطفا
ببرلکستان
تیمم پریده
تیمم پریده
تیمم پریده