پشتیبانی تیم منو برگردون تا آبروتو نبردم

۴ روزه تیمم پریده و کسی جواب تیکت رو نمیده ...اوایل به ساعت نمیکشید جوابگو بودین ...الان شکم هاتونو سیر کردیم و تخمتون نیست و جواب نمیدین ...برگردون تا دهنمو وا نکردم