ترفندهای کثیف توسط بازیکنان خرابکار و ناسازگار.

بنابراین، بالیسل، شما مردی هستید که به تیم های برتر ایران کمک می کند تا بدون افتخار تقلب کنند و برنده شوند؟ چه نقصی برای دیگر بازیکنان خوب و صادق ایرانی دارید؟