paolo maldini @ zlatan

19/01/18 20:54
شما چیزی جز احمق حرامزاده و پشیمانی می شود پدر واقعی خود را. درخواست مادر به کل داستان چگونه دنیا را به شما بگویم، شما احمق ترسو. شما و امثال شما که بازی فوتبال احمق ننگ ایران هستند. Zlatan انجمن صنفی با cowards که نمی دانم چه فوتبال است و احمق حرومزاده هستند است. هیچ دروازه بان? بله، چون دروازه بان این است که رابطه جنسی با مادر و خواهران و دختران. شما کس لعنتی!