فریبکارها در شیرین نیترو

11/11/17 05:53
حرومزاده در شیرین نیترو هستند نه تنها اجازه ایرانیان گمشو با مسخره تنظیمات بالا از پرخاشگری و ریتم و نیز به آنها داده اند راه های آسان برای ترویج می!!! چه بهانه می شما دادن، شیرین نیترو? دیگری پاسخ عمومی بی معنی است؟ در لیگ 56 سطح که در آن تیم از امپراتوری ایران، و غیره، باید با تمام تیم های ایران تنها 9 تیم های نگاه. بنابراین هر چه نتیجه ی imbeciles در شیرین نیترو هستند تضمین این لیگ برای اطمینان از twats ايران ثابت شده است