تغییر نام تیم به ادبیاتی نامي از اسلام

04/06/17 20:46
در امپراتوری های ایران است که تغییر نام تیم او به تیم وجود دارد: با تشکر از ایسیس است. این یک عمل بزدلانه و رسوایی به نام خوب مسلمانان سراسر جهان است. من متاسفم برای شما، شما ترسو احساس که من اطلاع دارم شما مادر فاحشه است که ایسیس آغشته به شما بود.