مشکل در اتصال برای خرید پیشنهاد داغ

07/12/19 09:50
اتصال برای خرید اینترنتی برقرار نمیشه واز بازی خارج میشه لطفا برسی کنید