مشکل در اتصال برای خرید پیشنهاد داغ

اتصال برای خرید اینترنتی برقرار نمیشه واز بازی خارج میشه لطفا برسی کنید