شما احمق لعنتی cunts بازی فوتبال احمق

ایران برنده خواهد شد جام جهان توسط یک طرفه بازی فوتبال... طولانی توپ فوتبال... بدون فوتبال دروازه بان. شما احمق cunts نمی دانم چه فوتبال است! یقه احمق! پسر لعنتی سگ کثیف!

FUCK OFF AND GO PLAY PING PONG, YOU STUPID FUCK-HEADS!!!!!!!!!