hta, blue sky, spirit, and a few stupid fuckers!!! FUCK YOU COWARDS!!!!

23/03/18 00:34
به تیم ایران بزدلانه hta آسمان آبی روح و چند نفر دیگر! قبل از اینکه شما بازی در لیگ و یا مسابقات آنها احمق حرامزاده توسط تیم بازی در بسیاری از تعقیب شود. شما چیزی جز دسته تقلب کثیف یقه احمق هستید!