نقل و انتقال

02/03/19 01:53
دوستان میتونم بعد زدن گزینه نقل و انتقال روی بازیکن کنسلش کنم؟؟؟