فرشاد و گروهش ترکیب دزدی میکنن

15/02/19 00:56
فرشادی که ادعا داری باقی گروهها ترکیب میان کپی میکنن ازتون و مدیونن به گروه شما ...کوچولو خودت و ریسس گروهت چلسی دارین با ترکیب من حال میکنید و کپی برابر اصل میکنید و پر رو میاین بازی هم میزنید ...تو مدیون مایی پس جوجو ...ههههههه...رضا لاست